امروز : سه شنبه 24 تیر 1399 بروزرسانی:1399/04/24
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
219فرمهای ثبت اطلاعات مزارع1396/06/26 
139coding of caviar lot number1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
140راهنمای صدور ماهی زنده ویرایش سوم1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
141راهنمای صدور خاویار1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
142شركتهاي صادر كننده نهایی1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
144مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع ویرایش 13931395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
145نحوه درج کد شناسه تولید1395/03/18
لطفاً به فایل پیوست مراجعه فرمایید
226ضوابط عرضه خاویاردر فرودگاه1396/09/25 
فایلهای پیوست
نامه درخصوص واحدهاي توليدي رقابت پذيرو اقدامات قانوني آيين نامه اجرايي بند الف ماده 9 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه درگردش ارسال جدول توزيع استاني قراردادعامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي جداول ارسالي توزيع استاني قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي تسهيلات سرمايه اي جدول توزيع استاني قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات سرمايه اي بخش آب و كشاورزي طرح بيمه آزمايشي ماهيان پرورشي در قفس تسهيلات ارزي ميان مدت و انعقاد قرارداد يك ميليارددلاري بيمه طرحهاي آزمايشي جدول طرح كمكهاي فني اعتباري براي افزايش توليد آبزيان سال 1393 نامه طرح كمكهاي فني اعتباري براي افزايش توليد آبزيان سال 1393 ارسال بخشنامه شماره 863 دستورالعمل اجرايي و حسابداري اعطاي تسهيلات ريالي تخصيص اعتباراز محل اعتبار صندوق توسعه ملي به طرح هاي توسعه واحدهاي گلخانه انعقاد نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ريالي مصوب هيات عامل صندوق توسعه ملي دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 1394 نامه درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي سال 1394 دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي بر اساس قراردادشماره 94/105مورخ 94/2/28 بخشنامه 904 - دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي سال 94 نامه درخصوص دستورالعمل درخواست صدور مجوز تسهيلات مالي و خارجي (فاينانس) دستورالعمل درخواست صدورمجوز استفاده از تسهيلات مالي و خارجي (فاينانس) ارسال پيوست نامه 1073 / 94 / ص مورخ 7/15 درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي ارسال پيوست نامه 1030 / 94 مورخ 94/7/6درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي ارسال تصوير نامه 2436 / 402 / 43 درخصوص ارسال دستورالعمل اجراي پرداخت تسهيلات با نرخ سود ترجيهي جدول توزيع استاني اعتبارات قراردادهاي عامليت تسهيلات ريالي ايثارگران ارسال پيوست نامه شماره 1058 / 94 / ص درخصوص موافقت با شرايط اعلامي صندوق توسعه ملي اختصاص مبلغ 20000 ميلياردريال از منابع داخلي بانك كشاورزي جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان ارسال توزيع استاني اعتبارات 15 درصدي ايثارگران صندوق توسعه ملي ارسال اصلاحيه ماده 4 آيين نامه اجرايي بندهاي ج و د تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 56243 / ت 52134 مورخ 94/5/6 ارسال ابلاغيه اجراي بيمه آزمايشي سازه و تجهيزات قفس هاي ماهيان پرورشي مربوط به سال زراعي 94 - 95 نامه درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل صندوق توسعه ملي سال 94 بخشنامه 904- دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي خلاصه شرايط بيمه ماهيان سردآبي - پيوست نامه شماره 29176 مورخ 94/9/18 ارسال ابلاغيه اجراي بيمه آزمايشي سازه و تجهيزات قفس هاي ماهيان پرورشي مربوط به سال زراعي 94 - 95 نامه شماره 10288 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی درخصوص مانده اعتبار مرحله دوم صندوق توسعه ملي سال 94 (پيوست نامه شماره 5242) توزيع استاني مانده اعتبارات مرحله دوم قرارداد عامليت تسهيلات ريالي سرمايه - (پيوست نامه شماره 5242) نامه شماره 5242 مورخ 26 / 2 / 95 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورو حمایت از کالای ایرانی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشورو حمایت از کالای ایرانی نامه شماره 4446 مورخ 20/ 2/ 95 پيوست قسمت اول نامه 4446 - دستورالعمل اعطاي تسهيلات تلفيقي مرحله سوم اعتبارات سرمايه اي كشاورزي درسال 1394 پيوست قسمت دوم نامه 4446 - اصلاح دستورالعمل اعطاي تسهيلات تلفيقي مرحله سوم اعتبارات سرمايه اي ارسال نامه 521 / 1499 / 6 / 95 موضوع حمايت از فعال نمودن بنگاههاي راكد و نيمه فعال ابلاغ دستورالعمل اجرايي مصوبه شماره 56243 / ت و 52134 هيات محترم وزيران نامه 8783 - درخصوص تسهيل در روند ثبت نام متقاضيان تسهيلات بنگاههاي توليدي كوچك و متوسط پيوست نامه 9071 (پيوست 1) ابلاغيه تخصيص مرحله اول بانك كشاورزي - دستورالعمل اعتباري و مالي و پرداخت تسهيلات يارانه دار بابت طرح افزايش توليد آبزيان تفاهمنامه 1394105818- قراردادعاملين اعطاي يارانه كاهش سودتسهيلات اعطايي بانك از محل اعتبارات قانون بودجه سال 94 نامه 9071 - درخصوص اولويت پرداخت تسهيلات جهت طرح هاي توسعه مكانيزاسيون پيوست نامه 9071- تسهيلات طرح توسعه مكانيزاسيون، توسعه كشت گلخانه اي، پرورش ماهي در قفس طرحهاي آزمايشي بيمه آبزيان صندوق كارآفريني اميد - شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه شماره 11924 / 95 مورخ95/6/21 (تاريخ ثبت در سامانه 95/8/22) نامه شماره 25312 ب ت مورخ 17/8/95 موضوع تفاهمنامه منعقده بين شيلات و صندوق كارآفريني اميد (تاريخ ثبت در سامانه 95/8/22) اجراي طرح بيمه آزمايشي ماهيان پرورشي در قفس طرح بيمه قفس خلاصه شرايط بيمه فراگير طيور خلاصه شرايط بيمه انواع دام، طيور و آبزيان ارسال نامه مربوط به خلاصه شرايط و جدول محاسبه غرامت و تعرفه هاي بيمه آبزيان تفاهم نامه توسعه كسب و كارهاي خرد و كوچك در قالب طرح ملي (تاريخ ثبت درسامانه 95/8/22) دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي از محل اعتبار صندوق توسعه ملي سال 1395 (تاريخ درج در سامانه 95/10/11 نامه شماره 5954 پيوست نامه 5954 - پيوست نامه 5954 - نامه شماره 1045 / 6 / 95 پيوست نامه 5954 - نامه شماره 1339 / 6/ 95 پيوست نامه 5954 - نامه شماره 1346 / 6 / 95 نامه شماره 5712 پيوست نامه 5712 - نامه 985 / 6 / 95 درخصوص تصويب دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي توليدي نامه شماره 25143 مورخ 95/6/18 درخصوص دستورالعمل اعطاي تسهيلات ريالي ارسال تصويرنامه شماره 340633 / 96 درخصوص اجراي دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري ارسال نامه شماره 27528 و تصويب نامه شماره 96223 خلاصه شرايط و تعرفه بيمه دام، طيور و آبزيان خلاصه شرايط بيمه دام، طيور و آبزيان آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در منابع روستايي با استفاده از صندوق توسعه ملي ارسال نامه شماره 27528 و تصويب نامه شماره 96223 ارسال پيوست ابلاغيه شماره 1751 / 085 / 62 مورخ 96/7/12 مربوط به صندوق بيمه كشاورزي مربه به تعرفه هاي بيمه آبزيان نامه 3171 - درخصوص لغو محدوديت مبلغ 750 ميليون ريال سرانه سرمايه گذاري طرح هاي بخش كشاورزي براي ايجاد اشتغال پيوست نامه 3171- درخصوص اعلام متوسط هزينه سرانه ايجاد اشتغال نامه 4998 تعرفه ميگوي پرورشي ارسال تصوير نامه شماره 3508 / 96 درخصوص بازگشايي سامانه بهمن ياب ارسال تصوير نامه شماره 4004 /6 / 96درخصوص اصلاح بند (و) بخش پنجم نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارسال تصوير نامه شماره 11079 / 020 درخصوص ثبت نام متقاضيان تسهيلات بانكي به منظور حفظ اشتغال پيوست نامه 20913 - موضوع اولويتهاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي براي سال 97 پيوست نامه 20185 - درخصوص امهال سه ساله تسهيلات دريافتي خسارت ديدگان بخش كشاورزي ارسال تصوير نامه 97/7/4662 مورخ 97/6/27 درخصوص امهال تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت ديده ارسال نامه شماره 27528 و تصويب نامه شماره 96223 ارسال پيوست ابلاغيه شماره 1751 / 085 / 62 مورخ 96/7/12 مربوط به صندوق بيمه كشاورزي مربه به تعرفه هاي بيمه آبزيان دستورالعمل اجرايي برنامه توليد و اشتغال سال 1397 بخش كشاورزي نامه 20683 -ارسال تصوير نامه 97/7/4662 مورخ 97/6/27 درخصوص امهال تسهيلات دريافتي كشاورزان خسارت ديده نامه 4545 / ب ت درخصوص دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18قانون بودجه سال 1397 نامه شماره 98/6/834 مورخ 10 / 2 درخصوص دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18 ارسال دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 نامه تفاهم نامه تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان برنامه وبودجه و صندوق توسعه ملي درسال 1397 نامه شماره 30807 - درخصوص تفاهم نامه نامه 28929- ارسال تصويرنامه شماره 60/220576 دستورالعمل اجرايي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي در راستاي قانون تسهيل و رفع موانع توليد پيوست نامه 28929 - درخصوص تسهيلات واحدهاي صنعتي بالاي 100 نفر نامه شماره 22304 ب ت و ارسال تصویر نامه 82/085/1392 دستورالعمل بیمه اجباری نامه شماره 82/085/1392 دستورالعمل بیمه اجباری دستورالعمل مشترک بیمه آبزیان نامه مربوط به دستورالعمل اعتباری بندالف تبصره 18 دستورالعمل اعتباری بند الف تبصره 18 سال 1398 نامه 32259 - ارسال تصوير تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 130740/ ت 49235 تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 130740/ت 49235 نامه شماره 34132 موضوع تفاهم مشترك وزارت جهاد كشاورزي، صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه مشترك في مابين وزارت جهاد، صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه نامه 31473 - ارسال تصوير بخشنامه 125777/35228 درخصوص شيوه نامه تشكيل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي بخشنامه 125777/35228 درخصوص شيوه نامه تشكيل كارگروه كاهش موانع كسب و كارهاي مجازي
تصاویر پیوست