امروز : پنج شنبه 30 دی 1400 بروزرسانی:1400/10/29
خدمات دارای شناسه خدمت برای مشاهده اطلاعات کامل لطفاً روی ایکن کلیک نمایید بزنید
تماس با پشتیبانی
آقای کیا کارشناس پشتیبانی سایت پنجره واحد کشاورز تلفن 64582297
آقای مهندس بیگی کارشناس ناظر خدمت شماره تلفن 66944444 داخلی 2350
 عنوان شناسه خدمتلینک سامانهتاریخ
40469صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)13022461100
1397/06/26 
40470صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی13022461101
1397/06/26 
40471صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی13022461102
1397/06/26 
40472صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13022461103
1397/06/26 
40473صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)13022461104
1397/06/26 
40474صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
1397/06/26 
40475صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101
1397/06/26 
40494تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
1397/06/26 
40495تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465106
1397/06/26 
40496صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465107
1397/06/26 
40497اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465108
1397/06/26 
40498صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465109
1397/06/26 
40499صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465110
1397/06/26 
40500صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465111
1397/06/26 
40501ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465112
1397/06/26 
40502تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465113
1397/06/26 
40503تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465114
1397/06/26 
40504صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465115
1397/06/26 
40505اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465116
1397/06/26 
40506صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان13012465117
1397/06/26 
40507صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465118
1397/06/26 
40508صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465119
1397/06/26 
40509ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465120
1397/06/26 
40510تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465121
1397/06/26 
40511تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465122
1397/06/26 
40512صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان13012465123
1397/06/26 
40513اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465124
1397/06/26 
40514صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465125
1397/06/26 
40515صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465126
1397/06/26 
40516صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465127
1397/06/26 
40517ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465128
1397/06/26 
40518تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465129
1397/06/26 
40519تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465130
1397/06/26 
40520صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465131
1397/06/26 
40521اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465132
1397/06/26 
40522صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی صید و صیادی13012465133
1397/06/26 
40523صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465134
1397/06/26 
40524ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465135
1397/06/26 
40525تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465136
1397/06/26 
40526تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی13012465137
1397/06/26 
40527صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری13012465138
1397/06/26 
40528صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465139
1397/06/26 
40529ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465140
1397/06/26 
40530تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465141
1397/06/26 
40531تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری13012465142
1397/06/26 
40532صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465143
1397/06/26 
40533صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465144
1397/06/26 
40534ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465145
1397/06/26 
40535تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465146
1397/06/26 
40536تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465147
1397/06/26 
40537صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465148
1397/06/26 
40538صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465149
1397/06/26 
40539ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465150
1397/06/26 
40540تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465151
1397/06/26 
40541تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465152
1397/06/26 
40542صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465153
1397/06/26 
40543صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465154
1397/06/26 
40544ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465155
1397/06/26 
40545تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465156
1397/06/26 
40546تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465157
1397/06/26 
40547صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465158
1397/06/26 
40548صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465159
1397/06/26 
40549ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465160
1397/06/26 
40550تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465161
1397/06/26 
40551تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465162
1397/06/26 
40552صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465163
1397/06/26 
40553صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465164
1397/06/26 
40554ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465165
1397/06/26 
40555تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465166
1397/06/26 
40556تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465167
1397/06/26 
40557صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465168
1397/06/26 
40558صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465169
1397/06/26 
40559ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465170
1397/06/26 
40560تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465171
1397/06/26 
40561تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465172
1397/06/26 
40562ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان 13022466000
1397/06/26 
40563صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری13012467000
1397/06/26 
40564ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
1397/06/26 
40476صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) 13022462102
1397/06/26 
40477صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)13022462103
1397/06/26 
40478صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏طبیعی13022462104
1397/06/26 
40479صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU)13012463100
1397/06/26 
40480صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)13012463101
1397/06/26 
40481صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463102
1397/06/26 
40482صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463103
1397/06/26 
40483صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان 13022464100
1397/06/26 
40484صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان 13022464101
1397/06/26 
40485صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏های تخصصی آبزیان 13022464102
1397/06/26 
40486صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان 13022464103
1397/06/26 
40487صدور مجوز نگهداری و خرده‏فروشی ماهی زنده 13022464104
1397/06/26 
40488صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده 13022464105
1397/06/26 
40489صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465100
1397/06/26 
40490صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465101
1397/06/26 
40491صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465102
1397/06/26 
40492صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری، 13012465103
1397/06/26 
40493ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465104
1397/06/26 

ميز خدمت الكترونيكي   

شرح :


فایلهای پیوست و راهنما

تصاویر پیوست

نظر خود را ارسال نمایید
نام
نظرات
پست الکترونیکی

نوع
کد  امنیتی
فرم نظرسنجی

نظرات خوانندگان